بررسی اثربخشی آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی بر هوش معنوی

فرشته ظریفیان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.76259.1278

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه خودشناسی با رویکرد صدرایی بر افزایش هوش معنوی انجام شد.روش: روش این پژوهش  شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد 40 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
نقش میانجی خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط کیفیت روابط ابژه با رضایت زناشویی

حسین باشی عبدل آبادی؛ قاسم آهی؛ مریم اصل ذاکر؛ فاطمه شهابی زاده؛ مریم نصری

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.72289.1158

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت روابط ابژه در رضایت زناشویی با میانجی­گری نقش خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.روش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه‌ی افراد متأهل دارای تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به کلینیک­ های روانشناسی و مشاوره شهر مشهد در سال ...  بیشتر

بررسی ابعاد رفتاری و فیزیکی آسیب‌های دوران کودکی در زوجین دارای سابقه‌ی تعهد شکنی

صفیه عزیزپور؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ شکوفه متقی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.70546.1110

چکیده
  هدف: هر رفتاری که نشان می‌دهد معیارهای مهربانی، وفاداری و احترام در رابطه‌ی صمیمی نقض شده است، نوعی تعهدشکنی محسوب می‌شود که می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد رفتاری و فیزیکی آسیب‌های دوران کودکی در مردان و زنان دارای سابقه‌ی تعهد شکنی زناشویی بود.روش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با استفاده ...  بیشتر

نقش میانجیگرایانه احساس امنیت در رابطه کمال‌یافتگی خود و استرس ادراک‌شده با رضایت از زندگی دختران بی‌سرپرست

حسین شاره

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 65-81

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.68102.1013

چکیده
  هدف: در این پژوهش نقش میانجیگرانه­ی احساس امنیت در رابطه کمال­یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی دختران بی­سرپرست بررسی شد.روش: در این مطالعه که با روش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد، نمونه ­ای به حجم 150 نفر از دختران بی­سرپرست شهرهای سبزوار و نیشابور به روش نمونه­ گیری تمام شماری انتخاب شد. ...  بیشتر

مداخلات روان شناسی شناختی
طراحی مدل جامع آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان‌های استان کرمانشاه

محمد رحمتی؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی؛ کیوان کاکابرایی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 82-101

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.77566.1308

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی و نیازسنجی مدل آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان‌های استان کرمانشاه بود.روش: روش پژوهش این مطالعه ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی ابتدا محتوای اسناد علمی تحلیل و طبقه‌بندی شد و با 11 نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان موضوعی که با استفاده از روش گلوله برفی و به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، ...  بیشتر

مداخلات روان شناسی شناختی
رابطه‌ی بین رهبری‌تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان: نقش میانجی‌گر رفتار شهروندی سازمانی

محمد فروهر؛ نقی رعدی افسوران؛ عباس فیروزآبادی؛ سید باقر رشید

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 102-118

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.77434.1306

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی رابطه‌ی بین رهبری تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان و آزمون نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بین رهبری تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان بود.روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی مقطعی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان یکی از شرکت­های دولتی بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، تعداد ...  بیشتر

روان شناسی بالینی
نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه‌‌ی‌‌کاری

نگین انباری میبدی؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 119-139

https://doi.org/10.22067/tpccp.2022.74700.1242

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش حساسیت به پاداش و بینش شناختی در بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک با نقش میانجی حافظه‌‌ی ‌کاری است.روش: این مطالعه‌ی مقطعی با روش نمونه‌گیری در دسترس روی 126 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در فاز شیدایی که به مطب‌های روان‌پزشکی مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد نمونه 30 روز پس از پر کردن پرسشنامه‌ها ...  بیشتر