دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، آذر 1401، صفحه 1-141 
بررسی اثربخشی آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی بر هوش معنوی

صفحه 5-24

10.22067/tpccp.2022.76259.1278

فرشته ظریفیان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف