نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

هدف: هر رفتاری که نشان می‌دهد معیارهای مهربانی، وفاداری و احترام در رابطه‌ی صمیمی نقض شده است، نوعی تعهدشکنی محسوب می‌شود که می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد رفتاری و فیزیکی آسیب‌های دوران کودکی در مردان و زنان دارای سابقه‌ی تعهد شکنی زناشویی بود.
روش: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق نیمه ساختاریافته در 11 نفر (7 زن و 5 مرد) از افراد دارای سابقه‌ی خیانت زناشویی انجام شد. این افراد به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا جایی ادامه یافت که پاسخ‌های شرکت‌کنندگان به حالت اشباع برسد. تحلیل داده‌های حال از مصاحبه‌ها با استفاده از شیوه‌ی کیفی نظریه‌ی زمینه‌ای در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که افراد دارای سابقه‌ی تعهد شکنی زناشویی در دوران کودکی خود دچار آسیب‌های رفتاری و فیزیکی شامل: سوء رفتار (تنبیه، تندخویی والدین، بیگاری و اجبار رفتاری)، شیوه‌های تربیتی نادرست والدین (محبت افراطی، خودمحوری والد، عدم نظارت و تناقض رفتاری والدین)، بدعملکردی ساختار خانواده (تعارضات خانوادگی، تنیدگی مرزها و نابرابری بین فرزندان) شده بودند. همچنین بررسی روند مصاحبه‌ها نشان داد که این آسیب‌ها مشکلاتی را برای افراد در کودکی و بزرگ‌سالی و در زمینه‌های مختلف زندگی به وجود آورده بودند. بر اساس این یافته‌ها و همچنین الگوی پارادایمی حاصل از آن‌ها می‌توان جهت شناسایی و همچنین پیشگیری از آسیب‌هایی که به‌طور بالقوه در خانواده ممکن است منجر به خیانت شوند، اقدامات لازم را انجام داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of behavioral and physical dimensions of childhood traumas in couples who have marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Safia Azizpour 1
  • Yasser Rezapour Mirsaleh 2
  • Mottaghi Mottaghi 3

1 Master's degree in Family Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 Associate Professor of Counseling Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

چکیده [English]

Purpose: When criteria such as kindness, loyalty, and respect are violated in an intimate relationship, it is a form of infidelity that can have a variety of causes. The purpose of this study was to determine the behavioral and physical dimensions of childhood trauma in men and women who have marital infidelity.
Method: This study was a qualitative study. A total of 11 participants who have a history of marital infidelity (7 women and 5 men) were selected using purposeful samplmig method. They were then interviewed using semi-structured interview until participants' responses were saturated. Analysis of the interviews was also conducted using grounded theory by opening, centeal and selective coding.
Findings: The results of the interview analysis showed that individuals who have marital infidelity suffer from behavioral and physical traumas including: behavioral abuse (punishment, parental aggression, forced and behavioral coercion), incorrect parenting (extreme affection, parental self-centeredness, lack of supervision and behavioral contradiction of parents), malfunctioning family structure (family conflicts, border tensions and inequality between children). Moreover, it was demonstrated that the childhood trauma result in some problems for these people in various areas of their life in childhood and adulthood. Based on these findings, as well as the paradigm model, necessary plans can be taken to identify as well as prevent traumas that could potentially lead to marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral abuse
  • childhood trauma
  • marital infidelity
Afshari, Z., Mootabi, F., & Panaghi, L. (2015). The mediating role of early maladaptive schemas in relation between attachment styles and marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 2(1), 59-70. (In Persian).
Arriaga, X. B., Kumashiro, M., Simpson, J. A., & Overall, N. C. (2018). Revising working models across time: Relationship situations that enhance attachment security. Personality and Social Psychology Review, 22(1), 71-96.
Biabangard, I. (2012). Educational Psychology, Psychology of Teaching and Learning, Tehran: Editing Publishing. (In Persian).
Black, A. E. (2019). Treating insecure attachment in group therapy: Attachment theory meets modern psychoanalytic technique. International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 259-286.
Butchart, A., Harvey, A.P., Mian, M., & Furniss, T. (2006). Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence.: Geneva: World Health Organization.
Callaghan, B. L., & Tottenham, N. (2016). The neuro-environmental loop of plasticity: A cross-species analysis of parental effects on emotion circuitry development following typical and adverse caregiving. Neuropsychopharmacology, 41(1), 163-176.
Cao, Y., Li, L., Zhao, X., Zhang, Y., Guo, X., Zhang, Y., & Luo, X. (2016). Effects of exposure to domestic physical violence on children’s behavior: A Chinese community-based sample. Journal of child & adolescent trauma, 9(2), 127-135.
Catalina, W. (2017). Emotion-focused couples therapy, person-centered & experiential psychotherapies. Journal of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, 16(3), 236-255.
Crouch, E., Strompolis, M., Radcliff, E., & Srivastav, A. (2018). Examining exposure to adverse childhood experiences and later outcomes of poor physical and mental health among South Carolina adults. Children and Youth Services Review, 84, 193-197.
Debowska, A., & Boduszek, D. (2017). Child abuse and neglect profiles and their psychosocial consequences in a large sample of incarcerated males. Child Abuse & Neglect, 65, 266-277.
Doyle, C., & Cicchetti, D. (2017). From the cradle to the grave: The effect of adverse caregiving environments on attachment and relationships throughout the lifespan. Clinical Psychology: Science and Practice, 24(2), 203-217.
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current opinion in psychology, 13, 70-74.
Flouri, E., & Midouhas,E. (2017). Environmental adversity and children’s early trajectories of problem behavior: The role of harsh parental discipline. Journal of Family Psychology, 31(2), 234-243.
Hutchison, L., Feder, M., Abar, B., & Winsler, A. (2016). Relations between parenting stress, parenting style, and child executive functioning for children with ADHD or autism. Journal of Child and Family Studies, 25(12), 3644-3656.
Javadi, B. S., & Zaboli, P., & Allah Verdi, N. (2016). Predicting high-risk behaviors based on resilience and attachment styles of adolescent girls in Shahriar city. Journal of Women and Family Disciplinary and Social Research, (6), 101-118. (In Persian).
Johnson, S., & Brubacher, L. (2016). Deepening attachment emotion in emotionally focused couple therapy (EFT) Techniques for the Couple Therapist. (pp. 155-160): Routledge.
Krauss, S., & Orth,U., & Robins, R. W. (2020). Family environment and self-esteem development: A longitudinal study from age 10 to 16. Journal of Personality and Social Psychology, 119(2), 487-457.
Lereya, S. T., & Copeland,W.E., & Costello,E.J.,& Wolke,D. (2015). Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries. The Lancet Psychiatry, 2(6), 524-531.
Malti, T. (2020). Children and Violence: Nurturing Social‐Emotional Development to Promote Mental Health. Social Policy Report, 33(2), 1-27.
McDaniel, B. T., & Drouin,M.,& Cravens,J.D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers in Human Behavior, 66, 88-95.
Merrick, M. T., Ports, K. A., Ford, D. C., Afifi, T. O., Gershoff, E. T., & GroganKaylor, A. (2017). Unpacking the impact of adverse childhood experiences on adult mental health. Child Abuse & Neglect, 69, 10-19.
Mcclelland, E., & McKinney, C. (2016). Disruptive Behavior and Parenting in Emerging Adulthood: Mediational Effect of Parental Psychopathology. Journal of Child & Family Studies, 25, 212-223.
Mukolo, A., & Heflinger, C.A. (2011). Factors Associated with Attributions About Child Health Conditions and Social Distance Preference. Community Mental Health Journal, 47, 286–299.
Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with internalizing symptoms in children and adolescents: A meta-analysis. Marriage & Family Review, 53(7), 613-640.
Reed, K., Duncan, J. M., Lucier-Greer, M., Fixelle, C., & Ferraro, A. J. (2016). Helicopter parenting and emerging adult self-efficacy: Implications for mental and physical health. Journal of Child and Family Studies, 25(10), 3136-3149.
Rogers, C. R. (1992). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of consulting and clinical psychology, 60(6), 827-832.
Ross, N. D., Kaminski, P. L., & Herrington, R. (2019). From childhood emotional maltreatment to depressive symptoms in adulthood: The roles of self-compassion and shame. Child Abuse & Neglect, 92, 32-42.
Roth, G., Kanat‐Maymon, Y., & Assor, A. (2016). The role of unconditional parental regard in autonomy‐supportive parenting. Journal of personality, 84(6), 716-725.
Sadegh Zamani Zarchi, M., Samadi Kashan, S., & Ghasemzadeh, S. (2019). Comparison of Emotional schemas and Self-repression in Women Seeking Divorce and Non-claimants of Divorce. journal of policing& social studies of women & family (pssw), 1397(11), 147-158. (In Persian).
Sheikh, M. A. (2018). Psychological abuse, substance abuse distress, dissatisfaction with friendships, and incident psychiatric problems. Journal of psychosomatic research, 108, 78-84.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory: Newbury Park, CA: Sage Publications.
Sukhodolsky, D. G., Smith, S. D., McCauley, S. A., Ibrahim, K., & Piasecka, J. B. (2016). Behavioral interventions for anger, irritability, and aggression in children and adolescents. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 26(1), 58-64.
Teicher, M. H., & Samson, J. A. (2016). Annual research review: enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect. Journal of child psychology and psychiatry, 57(3), 241-266.
Telman, M. D., & Overbeek,M.M., & Schipper,J.C., & Lamers-Winkelman,F .,& Finkenauer,C., & Schuengel,C. (2016). Family functioning and children’s post-traumatic stress symptoms in a referred sample exposed to interparental violence. Journal of Family Violence, 31(1), 127-136.
Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. D. (2018). Dating infidelity in Turkish couples: The role of attitudes and Intentions. The Journal of Sex Research, 55(2), 252-262.
Wamser-Nanney, R., & Cherry, K. E. (2018). Children’s trauma-related symptoms following complex trauma exposure: Evidence of gender differences. Child Abuse & Neglect, 77, 188-197.
Wilkins, P. (2000). Unconditional positive regard reconsidered. British Journal of Guidance & Counselling, 28(1), 23-36.
CAPTCHA Image