اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل محور بر افزایش خودتنظیمی زناشویی و تحمل پریشانی هیجانی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مشاورۀ خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در زندگی هر فرد، و رضایت‌مندی از ازدواج یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت زندگی و سلامت روانی است. این پژوهش با هدف اثربخشی زوج­درمانی کوتاه­مدت راه­حل محور بر افزایش خودتنظیمی زناشویی و تحمل پریشانی هیجانی زوجین انجام گرفت.
 روش: روش پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی با پیش­ آزمون، پس­ آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری، کلیۀ زوجین متعارض مراجعه­ کننده به مراکز مشاورۀ شهر ایلام بود؛ براین‌اساس ۱۲ زوج متقاضی دریافت مشاوره، با روش نمونه­ گیری داوطلب – هدفمند تعیین و به‌صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (۶ زوج، ۱۲ نفر) و آزمایش (۶ زوج، ۱۲ نفر) قرار گرفتند. شرکت­ کنندگان به دو سنجۀ خودتنظیمی زناشویی و تحمل پریشانی در سه مرحلۀ پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری پاسخ دادند. جلسات مشاوره به‌صورت زوجی اجرا شد و هر زوج در ۶ جلسه )جمعاً ۳۶ جلسه ۹۰ دقیقه­ ای به‌صورت یک جلسه در هفته( تحت مداخلۀ درمانی مبتنی بر زوج­درمانی کوتاه­مدت راه­ حل محور قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی استنباطی (تحلیل کوواریانس) تحلیل شدند.
 یافته ­ها: نتایج نشان داد، زوج­ درمانی کوتاه­مدت راه­حل محور موجب بهبود خودتنظیمی زناشویی و تحمل پریشانی هیجانی زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل از مرحلۀ پیش­آزمون به مرحلۀ پس ­آزمون تا مرحلۀ پیگیری شده است؛ بنابراین، باتوجه ‌به یافته­ های به‌دست‌آمده می­توان نتیجه گرفت، زوج­درمانی کوتاه­ مدت راه ­حل محور روش مناسبی برای بهبود زوجین­ دچار مشکل در خودتنظیمی زناشویی و تحمل پریشانی زوجین بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Solution-Focused Brief Couple Therapy on Increasing Couples’ Marital Self-Regulation and Emotional Distress Tolerance

نویسندگان [English]

  • Hamid salimi 1
  • Mansour Sodani 2
1 M.A. in Family Counselling, Department of Counselling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of Counselling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Family as a dynamic system embraces a number of subsystems, the most important of which is spouse subsystem. Couple’s ability in marital self-regulation is a significant factor determining the quality of their interactions. Marital self-regulation refers to the ability of couples to change their beliefs, emotions, and behaviors. It has two dimensions: communication regulation and communication effort. The ability of adapting needs, preferences, and expectations to spouse determines the ability of couples in marital self-regulation. Another determining factor governing couples’ relationship is emotional distress tolerance. According to Simons and Gaher (2005), distress tolerance consists of four aspects of tolerance, appraisal, absorption, and regulation. Distress tolerance is defined as the ability of experiencing and tolerating negative and stressful internal and environmental discomforts. Tavares and Aassve (2013) showed that low distress tolerance is related to poor marital relationship and is a factor of failure in marriage. Solution-focused approach has been taken by some therapists for a variety of family therapies, people with mental disabilities, domestic violence, people with substance abuse disorders, marital intimacy, and sexual disorders. This approach has been proved to be effective.  Since couples’ inability to tolerate marital distress and self-regulation causes disturbed marital interactions, this study was conducted to answer the following question: Does the effect of short-term solution-focused couples therapy on couples’ increasing marital self-regulation and emotional distress tolerance and its components last to the one-month follow-up stage?
Method
This semi-experimental study used a pre-test, post-test, follow-up design. The statistical population includes all couples who visited private and government counseling centers in Ilam city in 2021. Purposive sampling method was used and participants were randomly divided into experimental and control groups. Considering the inclusion and exclusion criteria, from among 25 volunteered couples (50 people), 12 couples (6 couples for experimental group and 6 couples for the control group, totally 24 people) were selected. Moreover, the treatment was conducted in 36 sessions, 90 minutes every session (6 sessions for each couple).
Marital Self-regulation Questionnaire and Distress Tolerance Scale were used as the instruments of the study.  Marital self-regulation questionnaire (behavioral self-regulation for effective relationships scale) was developed by Wilson et al. (2005). This questionnaire consists of 16 items that evaluate communication regulation and communication effort. The Distress Tolerance Scale is a 15-item self-report measure of emotional distress tolerance developed by Simons and Gaher (2005). This questionnaire consists of four subscales of tolerance, appraisal, absorption, and regulation. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (ANCOVA).
Results
The results of univariate covariance analysis for the post-test scores of marital self-regulation components showed that F for communication regulation is 381.374 (p<0.001) and communication effort is 248.74 (p<0.001). These results show that there is a significant difference between experimental and control groups regarding communication effort and communication regulation among couples in the post-test stage, and short-term solution-focused treatment improves couples’ communication effort and communication regulation. Moreover, F ratio of univariate covariance analysis for communication self-regulation (F=442.521 and p<0.001) and communication effort (F=779.855 and p<0.001) indicates the persistence of the effectiveness of this treatment until follow-up stage. The results of univariate covariance analysis on post-test scores of distress tolerance components for couples show that F ratio for tolerance is 8.262 (p<0.001), for absorption is 280.05 (p<0.001), for appraisal is 230.37 (p<0.001), and for regulation is 0.800 (p=0.383). The results of univariate covariance analysis on follow-up scores of distress tolerance components show that F ratio for tolerance is 622.403 (p<0.001), for absorption is 753.943 (p<0.001), for appraisal is 237.887 (p<0.001), and for regulation is 0.047 (p=0.831), which show the persistence of the effectiveness of the treatment until the follow-up stage.
Discussion and Conclusion
This study aimed to investigate the impact of short-term solution-focused couple therapy on improving couples’ marital self-regulation and distress tolerance and their components. The results showed that this treatment had a significant impact on improving the aspects of couples’ marital self-regulation and tolerating general distress, and this impact lasts until the follow-up stage. But the effectiveness of this treatment was not confirmed for couples’ emotion regulation regarding distress tolerance. One can say that, through adopting a positive position and focusing on the present and future, solution-focused treatment can creates hope in couples. This therapy endeavors to guide couples towards a more compatible life by focusing on and identifying couples’ internal and external capabilities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solution-Focused Brief Couple Therapy
  • Marital Self-regulation
  • Tolerance of Emotional Distress
References
Azadi, Z. (2011). Comparing the Effectiveness of Rational-Emotive-Behavior Therapy and Solution-Focused Therapy for Divorcing Couples on Reducing their Marital Problems and Maladjustment. Master Thesis in Family Counseling, Ferdowsi University of Mashhad.
Banting, R., Butler, C., & Swift, C. (2018). The adaptation of a Solution Focused Brief Therapy domestic violence perpetrator programme: a case study with a client with a learning disability. Journal of Family Therapy, 40(4), 489-502. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12186
Behbahanei, M., Zolfaghari, M., & Hobbi, M. B. (2021). The Effectiveness of Solution-Based Couple Therapy on Communication Patterns and Emotion Control of Disturbed Women. Applied Family Therapy, 1(4), 18-37. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=805506 (In Persian)
Behbahani, M., &, & Zolfaghari, M. (2021). The Effectiveness of Solution-Focused Couple Therapy on Cognitive Flexibility of Couples Seeking Divorce. Journal of Assessment and Research in Counseling and PsychOology, 3(1), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=824299 (In Persian)
Bernstein, A., Zvolensky, M. J., Vujanovic, A. A., & Moos, R. (2009). Integrating anxiety sensitivity, distress tolerance, and discomfort intolerance: A hierarchical model of affect sensitivity and tolerance. Behavior therapy, 40(3), 291-301. https://doi.org/10.1016/j.beth.2008.08.001
Besharat, M. A., Khalili Khezrabadi, M., & Rezazadeh, S. M. R. (2017). The mediating role of difficulty of emotion regulation in the relationship between early maladaptive schemas and marital problems. Family Psychology, 3(2), 27-44. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=542976 (In Persian)
Bilge, A., & Engin, E. (2016). Effectiveness of the solution focused therapy which is based on interpersonal relationship theory: retrospective investigation/Kisilerarasi iliskiler kurami temelli cozum odakli terapinin etkinligi: Geriye donuk bir inceleme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(4), 261-270. https://doi.org/10.5455/apd.213725
Brennan, M. A., Emmerling, M. E., & Whelton, W. J. (2014). Emotion-focused group therapy: Addressing self-criticism in the treatment of eating disorders. Counselling and Psychotherapy Research, 1-9. https://doi.org/10.1080/14733145.2014.914549
Bunt, S., & Hazelwood, Z. J. (2017). Walking the walk, talking the talk: Love languages, self‐regulation, and relationship satisfaction. Personal Relationships, 24(2), 280-290. https://doi.org/10.1111/pere.12182
Creswell, C., Violato, M., Fairbanks, H., White, E., Parkinson, M., Abitabile, G., Leidi, A., & Cooper, P. J. (2017). Clinical outcomes and cost-effectiveness of brief guided parent-delivered cognitive behavioural therapy and solution-focused brief therapy for treatment of childhood anxiety disorders: a randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, 4(7), 529-539. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30149-9
Eisenberg, N. (2017). Commentary: What's in a word (or words)–on the relations among self‐regulation, self‐control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk‐taking, and inhibition for developmental psychopathology–reflections on Nigg (2017). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(4), 384-386. https://doi.org/10.1111/jcpp.12707
Esmaeilnasab, M., Andami-Khoshk, A., Azarmi, H., & Samar Razhi, A. (2014). The Predicting Role of Difficulties in Emotion Regulation and Distress Tolerance in Students’ Addiction Potential. Research on Addiction, 8(29), 49-69. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=459698 (In Persian)
Fiske, H. (2017). Solution-focused brief therapy and suicide prevention. International Journal of Brief Therapy and Family Science, 7(1), 1-2. https://doi.org/10.35783/ijbf.7.1_1
Gan, C. (2020). Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) with individuals with brain injury and their families. NeuroRehabilitation, 46(2), 143-155. https://doi.org/10.3233/NRE-192967
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview.
Hajian, A., & Mohammadi, S. (2013). The effect of training solution-focused couples therapy on dimensions of marital intimacy. Pak J Med Sci, 29(1), 321-324. https://doi.org/10.12669/pjms.291(Suppl).3525
Hossieni, T., Amiri Majd, M., & GHamari, M. (2013). The effectiveness of solution-focused group counseling in enhancing marital intimacy of married women. Journal of Health Breeze, 1(4), 52-58. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=391620 (In Persian)
Iran, S. C. o. (2021). Marriage and divorce. https://www.amar.org.ir/
Isanejad, O., Alipour, E., &, & Kalhori, S. (2018). Assessment of marital self-regulation in Iranian population: Studying reliability, validity and factor structure of Persian version of Behavioral Self-Regulation for Effective Relationships Scale (BSRERS) in couples. Family Counseling and Psychotherapy, 7(2 (24) ), 126-147. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=573715 (In Persian)
Jalali, F., Hashemi, S., Kimiaei, S., Hasani, A., & Jalali, M. (2018). The effectiveness of solution-focused brief couple therapy on marital satisfaction among married prisoners and their wives. International journal of offender therapy and comparative criminology, 62(10), 3023-3037. https://doi.org/10.1177%2F0306624X17733662
James, K., Verplanken, B., & Rimes, K. A. (2015). Self-criticism as a mediator in the relationship between unhealthy perfectionism and distress. Personality and Individual Differences, 79, 123-128. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.01.030
Kim, J. S., Brook, J., & Akin, B. A. (2018). Solution-focused brief therapy with substance-using individuals: A randomized controlled trial study. Research on Social Work Practice, 28(4), 452-462. https://doi.org/10.1177%2F1049731516650517
Knapp, D. J., Norton, A. M., & Sandberg, J. G. (2015). Family-of-origin, relationship self-regulation, and attachment in marital relationships. Contemporary Family Therapy, 37(2), 130-141. https://doi.org/10.1080/14616730500155170
Li, Y., Solomon, P., Zhang, A., Franklin, C., Ji, Q., & Chen, Y. (2018). Efficacy of solution-focused brief therapy for distress among parents of children with congenital heart disease in China. Health & Social Work, 43(1), 30-40. https://doi.org/10.1093/hsw/hlx045
Mahmoudpour, A., Farahbakhsh, k., Hossini, B., &, & Balochzadeh, E. (2018). Prediction of women’s marital commitment based on their attachment styles, self-compassion and distress tolerance. Journal of Famili Counseling and psychotherapy, 8(21(25)), 65-84. https://fcp.uok.ac.ir/article_60857.html (In Persian)
Mead, D. E. (2002). Marital distress, co‐occurring depression, and marital therapy: A review. Journal of Marital and Family Therapy, 28(3), 299-314. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2002.tb01188.x
Mohammadyari, E., &, & Hoseinian, S. (2018). A Meta-Analysis of the Effectiveness of Solution-Focused (Brief) Therapy on Couples Therapy (Iran, 2006-2017). The Women and Families Cultural-Educational Journal, 13(43), 33-59. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=746540 (In Persian)
Mojarrad, A., Kivi, H. G., & Kiani, A. (2019). The effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women. Police Women, 13(31), 20-36. https://www.magiran.com/paper/2094592 (In Persian)
Neipp, M. C., Beyebach, M., Sanchez‐Prada, A., & Delgado Álvarez, M. d. C. (2021). Solution‐Focused versus Problem‐Focused Questions: Differential Effects of Miracles, Exceptions and Scales. Journal of Family Therapy, 43(4), 728-747. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12345
Novak, J. R., Smith, H. M., Larson, J. H., & Crane, D. R. (2018). Commitment, forgiveness, and relationship self‐regulation: An actor partner interdependence model of relationship virtues and relationship effort in couple relationships. Journal of Marital and Family Therapy, 44(2), 353-365. https://doi.org/10.1111/jmft.12258
Pournaghash Tehrani, S. S., Ghalandarzadeh, Z., Farahani, H., Saberi, S. M., & Pashaei Bahram, M. (2018). Relationship between domestic violence and cognitive functions in women victim of spouse abuse: Mediating role of the self-regulation and psychological Distress. Journal of Cognitive Psychology, 6(3), 51-60. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=735507 (In Persian)
Roeden, J. M., Bannink, F. P., Maaskant, M. A., & Curfs, L. M. (2009). Solution‐focused brief therapy with persons with intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 6(4), 253-259. https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2009.00226.x
Seligman, N. (2017). Cognitive Emotion Regulation, Distress Tolerance, and Perceived Control Predict Perceived Effectiveness Fordham University].
Shafer, K., James, S. L., & Larson, J. H. (2016). Relationship self-regulation and relationship quality: The moderating influence of gender. Journal of Child and Family Studies, 25(4), 1145-1154. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0294-4
Simons, S. J., & Gaher, M. R. (2005). The Distress Tolerance Scale: Development and Validation of a Self-Report Measure. Motivation and Emotion(29(2)), 83-102. https://doi.org/ 10.1007/s11031-005-7955-3
Taheri, Z., & Mahvi, M. (2019). Investigating the Relationship Between Marriage Expectations and Tolerance of Distress with Marital Adjustment in Women. Women’s Studies, 10(1 (27)), 99-116. https://doi.org/10.30465/ws.2019.4031 (In Persian)
Tavares, L. P., & Aassve, A. (2013). Psychological distress of marital and cohabitation breakups. Social science research, 42(6), 1599-1611. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2013.07.008
Thomas, A. L., & Brausch, A. M. (2020). Family and peer support moderates the relationship between distress tolerance and suicide risk in black college students. Journal of American college health, 1-8. https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1786096
Trepper, T. S., Treyger, S., Yalowitz, J., & Ford, J. (2010). Solution-focused brief therapy for the treatment of sexual disorders. Journal of Family Psychotherapy, 21(1), 34-53. https://doi.org/10.1080/08975350902970360
Valusek, J. E. (2021). Solution-‐Focused Chronic Pain Self-‐Management Education: A Pilot Study. Journal of Solution Focused Practices: Vol, 5(1), 3.
Wilson, K. L., Charker, J., Lizzio, A., Halford, K., & Kimlin, S. (2005). Assessing how much couples work at their relationship: the behavioral self-regulation for effective relationships scale. Journal of family psychology, 19(3), 385. https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.3.385
Yardley, P., McCall, A., Savage, A., & Newton, R. (2019). Effectiveness of a brief intervention aimed at increasing distress tolerance for individuals in crisis or at risk of self-harm. Australasian psychiatry, 27(6), 565-568. https://doi.org/10.1177%2F1039856219848835
Zhang, A., Ji, Q., Currin-McCulloch, J., Solomon, P., Chen, Y., Li, Y., Jones, B., Franklin, C., & Nowicki, J. (2018). The effectiveness of solution-focused brief therapy for psychological distress among Chinese parents of children with a cancer diagnosis: A pilot randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer, 26(8), 2901-2910. https://doi.org/10.1200/JCO.2014.60.6376
CAPTCHA Image