دوره و شماره: دوره 06، شماره 2، آبان 1384 
نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی

10.22067/ijap.v6i2.6728

بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم؛ نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم؛ شافعی شافعی