دوره و شماره: دوره 011، شماره 1، آبان 1389 
استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

10.22067/ijap.v11i1.6994

زنگویی زنگویی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ فتوحی فتوحی؛ مسعودی مسعودی


بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

10.22067/ijap.v11i1.7291

حقیقت منش حقیقت منش؛ آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ مهرام مهرام