1. بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی

فاطمه غنائی چمن آباد؛ ایمان الله بیگدلی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36796.0

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی انجام شده است.             روش: طرح پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان ابتدایی 4 مدرسه دولتی (دو پسرانه- دو دخترانه) در ناحیه ...  بیشتر