1. اثربخشی درمان وجودی بر بخشش زناشویی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ راضیه امینی؛ طاهره فلاح

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.36339.0

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر درمان وجودی بر بخشش زناشویی و عملکرد خانواده در زنان آسیب­دیده از خیانت زناشویی انجام شد.روش: پژوهش حاضر در چارچوب یک مطالعۀ آزمایشی تک موردی در چهار زن آسیب­دیده از خیانت عاطفی زناشویی مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهرستان میبدکه به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. از مقیاس‌های ...  بیشتر

2. اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد

احمد امانی؛ ناصر یوسفی؛ الهام فنایی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 16-31

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v6i2.46670

چکیده
  هدف: تعیین اثربخشی درمان وجودی به شیوه گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دختران دانشجوی مرحله عقد. روش: روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه ی آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر عقد کرده ی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 93-92بودند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه به صورت گروهی درمان وجودی ...  بیشتر

3. مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان

ناصر یوسفی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 115-142

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i2.20738

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان انجام شد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 36 دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش میزان مستعد بودن فرد به خودکشی از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک(1979) و مصاحبة تشخیصی تکمیلی ...  بیشتر