کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
نقش میانجی خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط کیفیت روابط ابژه با رضایت زناشویی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 25-46

10.22067/tpccp.2022.72289.1158

حسین باشی عبدل آبادی؛ قاسم آهی؛ مریم اصل ذاکر؛ فاطمه شهابی زاده؛ مریم نصری


اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 34-50

10.22067/ijap.v9i1.62325

ریحانه نیلاب؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سیّد علی کیمیایی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 101-115

10.22067/ijap.v8i2.66503

سعید تیموری؛ گلناز غفاریان؛ فرشته یزدان پناه


اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 63-78

10.22067/ijap.v6i2.48906

ایمان سید محرمی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد