1. پیش‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی

محمدحسن فیاض صابری؛ حسن توزنده جانی؛ علی اکبر ثمری؛ حمید نجات

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 56-70

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.81087

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با پایداری ازدواج با میانجی‏گری هوش هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با مدل تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش متأهلین شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ بودندکه حداقل 3 سال از ازدواج آنها گذشته بود. تعداد نمونه پژوهش، طبق جدول مورگان 384 نفر مرد و زن متأهل ...  بیشتر

2. بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا

یاسر رضاپور میرصالح؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد سعید ذکایی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 100-121

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.20586

چکیده
  هدف: ارزیابی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصی زوجین مذهبی برخوردار از رضایت زناشویی بالا. روش: مطالعه حاضر از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در 11 زوج مذهبی (مسلمان) برخوردار از سازگاری زناشویی بالا انجام گرفت. این زوجین به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت ...  بیشتر

3. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد تحت درمان با متادون و عادی

زهره تیموری؛ سعید پورنقاش تهرانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v3i1.9946

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد تحت درمان با متادون و عادی بود. به روش نمونه گیری هدفمند 52 نفر معتاد متاهل مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد استان گیلان و52 نفر از افراد متاهل عادی انتخاب و به پرسشنامه شخصیت کلونینجر (TCI-56) و نیز مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها ...  بیشتر

4. بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار (EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوجهای دارای روابط خارج از ازدواج

حسین حسن آبادی؛ سعید مجرد؛ عاطفه سلطانیفر

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i2.8587

چکیده
  چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر درمان هیجان مدار(EFT) بر میزان سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج می پردازد . این تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و با گروه گواه است . بدین منظور تعداد 12 نفر از افراد متاهل که بدلیل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح شهر مشهد مراجعه نمودند ، با ...  بیشتر