موضوعات = مداخلات روان شناسی شناختی
طراحی مدل جامع آموزش سلامت روانی و اجتماعی کارکنان زندان‌های استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 82-101

10.22067/tpccp.2022.77566.1308

محمد رحمتی؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی؛ کیوان کاکابرایی


رابطه‌ی بین رهبری‌تحولی و انرژی روان‌شناختی کارکنان: نقش میانجی‌گر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 102-118

10.22067/tpccp.2022.77434.1306

محمد فروهر؛ نقی رعدی افسوران؛ عباس فیروزآبادی؛ سید باقر رشید