نقش شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دست‌یابی به آن‌ها در شادکامی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 0

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دغدغه‌ها، آرزوها و شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن‌ها در شادکامی است.این پژوهش به روش توصیفی طراحی و انجام شد. نمونه شامل 210 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. پرسش‌نامه اهداف و آرزوها و پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد توسط دانشجویان تکمیل شد. پایایی و روایی سازه پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد قبلا در ایران احراز شده استپایایی و روایی سازه پرسش‌نامه اهداف و آرزوها نیزتوسط پژوهش‌گراناحراز شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بجز همبستگی بین شکاف اهمیت معنویت با شانس دستیابی به آن با شادکامی، شکاف اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن‌هادر سایر مولفه‌ها با شادکامی رابطه منفیمعنی‌داری دارندو نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 15 درصد واریانس متغیر شادکامی از طریق شکاف بین اهمیت اهداف و شانس دستیابی به آن‌ها قابل تبیین است و این مقدار به لحاظ آماری معنی‌دار است.نتایج آزمون چند متغیری نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن‌ها در خرده هدف‌های لذت و موفقیت مالی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ اما در بقیه خرده هدف‌ها تفاوت معنی‌دار نیست. نتایج آزمون t نشان داد که دانشجویان دختر و پسر در شادکامی با هم تفاوت معنی‌داری ندارند

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image