دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1390 
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی

10.22067/ijap.v1i1.2301

هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی؛ کیومرث بشلیده؛ Manoochehr تقی پور؛ عبدالکاظم نیسی


بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی

10.22067/ijap.v1i1.2353

صالحی فدردی صالحی فدردی؛ باقری نژاد باقری نژاد؛ Zahra فرزانه؛ جعفر طالبیان شریف