1. عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

سید جواد سید محمودی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1135

چکیده
  چکیده هدف: تاب‌آوری یکی از موضوعات مطرح در روان‌شناسی سلامت است. بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته‌اند که با این متغیر در ارتباط می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش عاطفه مثبت، عاطفه منفی و خوش بینی در پیش‌‌بینی تاب‌آوری است. روش: شرکت‌کنندگان در تحقیق، 201 (100 مرد و 101 زن) دانشجوی دانشگاه شیراز بودند که در طی 5 سال گذشته یک حادثه ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر موریتادرمانی بر کاهش اضطراب

معصومه اسماعیلی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1338

چکیده
  چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر موریتادرمانی بر کاهش اضطراب مراجعین به مرکز مشاوره است. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه حالت ـ صفت اشپیل برگر (STAI) است متغیر مستقل پژوهش حاضر عبارت است از 6 جلسه ِ ی موریتا درمانی که بصورت انفرادی برای هر یک از مراجعین اجرا شده ومتغیر وابسته عبارت است از نمره ا ی که هر آزمودنی از پرسشنامه ...  بیشتر

3. تأثیر آموزش خودگویی واقع گرایانه بر افزایش رضایت زناشویی زنان

سحر کیانی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1360

چکیده
  این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش خودگویی واقع گرابانه بر رضایت زناشویی زنان می پردازد.روش آزمایش در این پژوهش شامل زنان 20 تا 40 ساله مراجعه کننده به پایگاه فرهنگی مسجد امام حسین در سه ماهه اول سال 1387 می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود . برای انتخاب نمونه از جامعه آماری مورد نظر 20 نفر به صورت تصادفی ار افراد مراجعه ...  بیشتر

4. بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب

محمدسعید عبدخدائی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1715

چکیده
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب می باشد.هدف کلی، بررسی ایفای نقش ابعاد متنوع کمال گرایی در آسیب شناسی روانی است که به طور اختصاصی در این پژوهش، همبستگی موجود میان ابعاد کمال گرایی با اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنی های این پژوهش 175 دانشجوی دختر و پسر دوره کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل ...  بیشتر

5. تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباط همسران بر میزان تعارض‌های‌ زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق

فرشاد - بهاری؛ فاتحی زاده Al-sadat فاتحی زاده؛ احمدی - احمدی؛ حسین - مولوی؛ فاطمه بهرامی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.1924

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر، تاثیر آموزش برنامه ارتباط همسران را برمیزان تعارض‌ زناشویی زوجهای متعارض مطالعه می کند روش و مواد: این تحقیق از نوع پیش- پس آزمون با گروه کنترل و به صورت تصادفی بود. جامعه آماری کلیه زوج ارجاعی به مرکز مشاوره خانواده و مداخله در بحران در شهر اصفهان در سال 1387. تعداد30 زوج به طورتصادفی در دو گروه گواه و مداخله ...  بیشتر

6. مقایسه باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار وبیمارگون از نگرانی

حمید خانی پور؛ فرامرز سهرابی؛ سعید طباطبایی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.2138

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه برخی از مهمترین باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در میان دانشجویان با سطوح طبیعی و بیمارگون نگرانی انجام شد. برای نمونه گیری از 146 نفر دانشجو به صورت خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری انجام شد و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه های باور های فراشناختی(MCQ-30)، راهبرد های کنترل فکر(TCQ) و نگرانی پن سیلوانیا(PSWQ) ...  بیشتر

7. بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست

زهرا کاملی؛ بهرام علی قنبری هاشم ابادی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.2163

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل است. روش کار: در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست ...  بیشتر

8. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی

هاشمی شیخ شبانی هاشمی شیخ شبانی؛ کیومرث بشلیده؛ Manoochehr تقی پور؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.2301

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودارزشیابی های مرکزی ساخته جاج, ارز, بونو و تئورسن (2003) انجام شد. بدین منظور 219 نفر از کارکنان دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی سوالات پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سوال با ...  بیشتر

9. نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان

عباس ابوالقاسمی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.2332

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل60 دانش آموز دختر بود که به صورت تصادفی از میان دانش آموزان دارای نشانه های وسواس دردبیرستانهای شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادسلی و پرسشنامه سرشت و ...  بیشتر

10. بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی

صالحی فدردی صالحی فدردی؛ باقری نژاد باقری نژاد؛ Zahra فرزانه؛ جعفر طالبیان شریف

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.2353

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی انجام گرفت. ساختار اگیزشی مجموعه مولفه هایی است که موفقیت افراد را در دستیابی به اهداف متعدد زندگی، از جمله در حیطه خانوادگی، تعیین می کند. شرکت کنندگان (تعداد = 122، 79% زن) با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی از میان دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی انتخاب شدند و پرسشنامه ...  بیشتر

11. آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی

علی کیمیایی؛ محمدرضا رفتار؛ عاطفه سلطانی فر

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.3116

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی (طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون) با گروه کنترل بوده است. بدین منظور، ابتدا از بین مدارس راهنمایی ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد به روش خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای یک مدرسه و از آن تعداد 100 دانش آموز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ...  بیشتر

12. تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی

غنایی غنایی؛ حسین کارشکی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v1i1.3189

چکیده
  چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر سطح هوش عینی کودکان پیش دبستانی براساس رویکرد انعطاف پذیری مغز است. شرکت کنندگان در این پژوهش 57 کودک پیش دبستانی هستند که در سال تحصیلی 88-1387 در مهد کودک دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام شده بودند. آزمون به کار رفته برای ارزیابی هوش عینی، آزمون معتبر و مشهور آدمک گودیناف بود. قبل ...  بیشتر