دوره و شماره: دوره 010، شماره 1، آبان 1388 
بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

10.22067/ijap.v10i1.6843

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی


بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

10.22067/ijap.v10i1.6846

صبوری مقدم صبوری مقدم؛ پخشی پور پخشی پور؛ عشایری عشایری؛ قادری پاکدل قادری پاکدل؛ گروسی گروسی


نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

10.22067/ijap.v10i1.6847

سرمدی سرمدی؛ پاکسرشت پاکسرشت؛ صفایی مقدم صفایی مقدم؛ مهرعلیزاده مهرعلیزاده