نویسنده = حسین کارشکی
ساخت و رواسازی پرسشنامه پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 22-40

10.22067/tpccp.2022.76051.1271

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ علی کیمیایی


مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 20-38

10.22067/tpccp.2020.35876.0

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف


ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و پیام نور مشهد

دوره 8، شماره 1، تیر 1397، صفحه 73-90

10.22067/ijap.v8i1.46555

سیده فاطمه نجفی؛ زهره سپ‍‍‍‍‍هری شاملو؛ حسین کارشکی