دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1398، صفحه 1-132 
اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان دارای لکنت زبان

صفحه 69-85

10.22067/ijap.v9i1.72616

اسماعیل برزگر؛ علیرضا بوستانی پور؛ خدیجه فتوح آبادی؛ اسماعیل زهره ای؛ شیما ابراهیمی