1. اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست

ابراهیم نامنی؛ آزاده مذهب یوسفی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-27

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.71717

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست بود. روش: : روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ پژوهش شامل 24 دختران نوجوان بی سرپرست بود که از میان دختران نوجوان بی سرپرست مقیم در مراکز نگهداری دختران ...  بیشتر

2. اثربخشی مداخلات روان‌درمانی مثبت‌گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس)

علیرضا پهلوان؛ قاسم آهی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 28-42

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.73050

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه ام‌اس شهر بیرجند روش: روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ پژوهش شامل 24 زن بود که از میان بیماران زن مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر بیرجند در سال 1397 به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. این 24 نفر به‌صورت تصادفی ساده ...  بیشتر

3. اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی

سجاد بداقی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ علی مشهدی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-17

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.66114

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی گروهی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانشجویان مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد تشکیل می‌دادند. 20 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. و به ...  بیشتر

4. پیش‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی

محمدحسن فیاض صابری؛ حسن توزنده جانی؛ علی اکبر ثمری؛ حمید نجات

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 56-70

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.81087

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با پایداری ازدواج با میانجی‏گری هوش هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با مدل تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش متأهلین شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ بودندکه حداقل 3 سال از ازدواج آنها گذشته بود. تعداد نمونه پژوهش، طبق جدول مورگان 384 نفر مرد و زن متأهل ...  بیشتر

5. تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر

زهرا نوعی؛ عبدالله معتمدی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی؛ مرجان پشت مشهدی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-86

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.81932

چکیده
  هدف: مسئولیت­ پذیری اجتماعی به افراد کمک می­کند که خود و نقش­ های­شان را به عنوان بخشی از جامعه تعریف کنند و به عنوان اعضای این اجتماع مسئول و فعال باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت ­پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان در معرض خطر است. روش: روش پژوهش، روش نیمه­آزمایشی پیش­آزمون و ...  بیشتر

6. اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق

مژگان گرایلی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.68223

چکیده
  هدف: نشانگان ضربه ی عشق، مجموعه علائم شدیدی است که پس از فروپاشی یک رابطه ی رمانتیک بروز پیدا می کند، عملکرد فرد را در زمینه های متعدد، مختل می کند و مشکلاتی از جمله کاهش امید و عدم بخشودگی را در فرد ایجاد می کند. هدف از این مطالعه اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق می باشد. روش: ...  بیشتر

7. اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی: نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی

عبدالله احراری؛ فاطمه شهابی زاده

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-119

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.71548

چکیده
  هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت رفتار درمانی مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر  انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی است. روش: روش این پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر درمیان سال تحصیلی 95-96 است. در مرحله اول به صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب شد و ...  بیشتر

8. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش‌ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان

حانیه شعفی زاده؛ سمانه نجارپوریان؛ زهره سپهری شاملو

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 120-140

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i2.66487

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش‌ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش را دختران مجرد دانشگاه هرمزگان تشکیل می‌دادند؛ از بین کسانی که نمرات کمتری در ...  بیشتر