دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1392 
بررسی و مقایسه ویژگی‌های زبانی کودکان اوتیستیک

10.22067/ijap.v3i1.9445

داود سبحانی راد؛ علی مقیمی؛ علی غنایی چمن آباد؛ پرویز معروضی