نویسنده = حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
بررسی اثربخشی آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی بر هوش معنوی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 5-24

10.22067/tpccp.2022.76259.1278

فرشته ظریفیان؛ محمد سعید عبدخدائی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 20-38

10.22067/tpccp.2020.35876.0

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف


اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 87-100

10.22067/ijap.v9i2.68223

مژگان گرایلی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-70

10.22067/ijap.v4i1.14857

بی بی عفت لامعی؛ زهره سپهری شاملو؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 2، شماره 2، بهمن 1391

10.22067/ijap.v2i2.3128

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ زهرا مرادیان؛ نگین باانصاف


بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 011، شماره 2، اسفند 1389

10.22067/ijap.v11i2.8069

مرادی شهربابک مرادی شهربابک؛ Bahram Ali قنبری هاشم‌آبادی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف