دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، خرداد 1393 
پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل

صفحه 122-137

10.22067/ijap.v4i2.40894

راحله مهدویان فرد؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ سونه قناعت باجگیرانی