دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1401، صفحه 1-145