نویسنده = خشویی خشویی
مقایسة ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6838

مهرمحمدی مهرمحمدی؛ امین خندقی امین خندقی


مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6839

اصغری اصغری؛ دژکام دژکام؛ آزادفلاح آزادفلاح


بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6841

یمنی دوزی سرخابی یمنی دوزی سرخابی؛ امین مظفری امین مظفری


بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6843

احدی Ahadi احدی؛ نریمانی نریمانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ آسیایی آسیایی


ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6844

بشارت بشارت


بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6846

صبوری مقدم صبوری مقدم؛ پخشی پور پخشی پور؛ عشایری عشایری؛ قادری پاکدل قادری پاکدل؛ گروسی گروسی


نقدی بر انسان‌شناسی تیلوریسم و پیامدهای آن در مدیریت آموزشی

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/ijap.v10i1.6847

سرمدی سرمدی؛ پاکسرشت پاکسرشت؛ صفایی مقدم صفایی مقدم؛ مهرعلیزاده مهرعلیزاده


بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان

دوره 09، شماره 1، آبان 1387

10.22067/ijap.v9i1.6815

حسینی نسب حسینی نسب؛ احمدیان احمدیان؛ روان بخش روان بخش


مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/ijap.v9i2.6830

حسینی غفاری حسینی غفاری؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ آقامحمدیان آقامحمدیان


مقولة علم در حکمت متعالیه

دوره 09، شماره 1، آبان 1387

10.22067/ijap.v9i1.6819

نبیان نبیان


تاملی بر اندیشه‌های تربیتی کمنیوس

دوره 09، شماره 1، آبان 1387

10.22067/ijap.v9i1.6820

ذکاوتی ذکاوتی


مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/ijap.v9i2.6833

نجاتی نجاتی؛ عشایری عشایری؛ گروسی گروسی؛ اقدسی اقدسی