نویسنده = باقری باقری
جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/ijap.v8i1.6739

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی


تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران

دوره 08، شماره 2، آبان 1386

10.22067/ijap.v8i2.6749

پورشافعی پورشافعی؛ پرداختچی پرداختچی؛ آراسته آراسته؛ قهرمانی قهرمانی


بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/ijap.v8i1.6736

گروسی فرشی گروسی فرشی؛ محمد الفت محمد الفت


تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/ijap.v8i1.6740

شریفیان شریفیان؛ نصر نصر؛ عابدی عابدی


بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

دوره 08، شماره 2، آبان 1386

10.22067/ijap.v8i2.6755

سامانی سامانی؛ صادق زاده صادق زاده


بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان

دوره 08، شماره 1، آبان 1386

10.22067/ijap.v8i1.6746

اسعدی اسعدی؛ امیری امیری؛ مولوی مولوی


وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

10.22067/ijap.v7i2.6730

باقری باقری؛ آل حسینی آل حسینی


نسبت میان فرآیند تدبیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 06، شماره 1، آبان 1384

10.22067/ijap.v6i1.6715

حسین قلی زاده حسین قلی زاده؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی